Privacy verklaring

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING-AVG Praktijk Acupunctuur Monique Plat, gevestigd aan de Heideweg, te Volendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Internet: www.acupunctuur-moniqueplat.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Acupunctuur Monique Plat verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Initialen, achternaam en roepnaam.

 • Geslacht.

 • Geboortedatum.

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • Emailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO) zijn wij als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.
De volgende gegevens worden in uw medisch dossier door ons vastgelegd in een beveiligd patienten systeem (AVG goedgekeurd):

 • Uw zorgvraag en hoofdklacht.

 • Relevante medische gegevens zoals diagnostische gegevens, behandelgegevens en uw medische historie

 • Relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport)

 • Bij minderjarigen < 16 jaar:
  • naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend therapeut bij Praktijk Acupunctuur Monique Plat een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, indien nodig en na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Het doel van het verwerken van persoonsgegevens:

 • Het opstellen van een medisch dossier waarop de behandelingen zijn gebaseerd.

 • Opstellen van de factuur voor uw zorgverzekering. Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Uw naam, adres en woonplaats, uw geboortedatum, de datum van de behandeling(en), de prestatiecode en de omschrijving van de behandeling

 • Contact met u onderhouden m.b.t. de behandeling, de facturatie en/of het maken van afspraken

Het doel van het verwerken van medische gegevens:
• Voor het kunnen uitvoeren van een bij u passende behandeling.

Gebruik van persoons- en dossiergegevens
De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Informeren van andere zorgverleners (alléén met uw expliciete toestemming), bijv. als de therapie is afgerond of bij een doorverwijzing naar een andere behandelaar;

 • Voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van uw therapeut;

 • Voor geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;

 • Voor de financiële administratie: de factuur bevat uw NAW-gegevens en geboortedatum zodat u de factuur bij de zorgverzekeraar kunt indienen;

 • Uw emailadres wordt gebruikt voor het versturen van facturen, het maken van afspraken en het stellen van vragen in het kader van uw behandeling.

Uw behandelaar doet zijn/haar uiterste best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

 • door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens

 • door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

Toegang tot uw dossier

Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum) kan verstrekt worden aan een bevoegd persoon voor de (financiële) administratie (bijvoorbeeld factuur/nota verstrekken).

Bewaartermijn
De wettelijke bewaartermijn van uw dossier is 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Acupunctuur Monique Plat verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
• bij de intake vragen wij uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens;
• wij noteren uw toestemming in uw dossier;
• wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de praktijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Praktijk Acupunctuur Monique Plat.

Praktijk Acupunctuur Monique Plat wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoons-gegevens omgaan bij uw therapeut en bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk Acupunctuur Monique Plat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij werken met een digitaal cliëntendossier. Deze heeft een tweetraps-authenticatie en data-encryptie. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk Acupunctuur Monique Plat gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Wij hebben geen cookies m.b.t. advertenties.